ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآن

 

 لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو ..

 بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ "

 هَمـیـن کــِ

 تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛

 ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآنـَم ........!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
مریم

اییییییییییییی اخه اینم فاله باتبلته فال ابجد گرفتم در مورد تو نوشته با این قصدونیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیوفتد بهتر است ان را از سر بیرون کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن اگر در همه امور به خدا توکل کنی در کارت گشایش پیدا میشود و به مقصودت ینی تو میرسم خخخخخخخخخخخخخخخخ حالا اون یارو کیهههههههههههههههههههههه؟؟؟؟؟ نیدونم ولش کن من به فال هیچ اعتقادی ندارم فقط اول به خدا اماما و پیامبرا بد به حرفای خانوادم بعدم به عشقم اعتماد و اعتقاد شدیییییییییییییییییییییدی دارم عشقمم که میدونی کیه؟ 9999999999999 بارگفتم خودتی