فردا دوباره "تلاش" خواهـم کرد

 

شجآعتــ همیشــــه غُـــرش و جـــوش و خــروش نیستـــ!


گآهیــ شجآعت صدآیی خآمـــــوش استـــ در انتــــهای روز کــــه می گوید :

 فردآ دوبـــــــآره "تلآش" خوآهــــــــم کــــرد.


/ 0 نظر / 90 بازدید