به خاطر کی؟

پرسید به خاطر کی زنده هستی ؟
با اینکه دلم میخواست با تمام وجود داد بزنم ، به خاطر تو ، ولی گفتم :

به خاطر هیچکس  . . .

پرسید به خاطر چی زنده ای ؟

با اینکه دلم فریاد میزد به خاطر تو ، با یه بغض غمگین گفتم :

به خاطر هیچ چیز . . .

ازش پرسیدم : تو به خاطر کی زنده ای ؟

در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود ، گفت :

به خاطر کسی که به خاطر هیچکس زنده اس  . . .

 

 

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
مریم

این دیگه جدی جدی من بودم باور کن[عینک]