سارا

معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد: سارا

دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانوم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد:
چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم!
دخترک چونه ی لرزونش رو جمع کرد... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:

خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق می دن...
اونوقت می شه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد... اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه... اونوقت... اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم... اونوقت قول می دم مشقامو ...

معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت بشین سارا

و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد.....

 

(سقف نظرات:20 تا نظر به بالا)

ببینم چی کار میکنین....

/ 30 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پگاھے

[قلب][ماچ][گل][چشمک][فرشته]

farzaneh

بدووووووووووووووووووو

ویدا

آرزوم اینه که روزی بیاد که دیگه چشمامون بخاطر بی پولی فقر بدبختی بیماری و زجر آمها پر از اشک نشه

مریم

کاش روزی برسه که دیگه ازین داستانا نخونیم دیگم تو جامعمون ازین ادما نداشته باشیم خدایا شکرت به خاطر همه ی نعمتات