به خودم تبریک میگم

 

سلام בوستاטּ عزیز

حال و احوال چطوره؟

تابستوטּ ڪه ایشالا خوش میگذره؟

 

خوب בیگه بسه

فقط میخواستم از خـב ا تشڪر ڪنم به خاطر ڪارنامه املبخند


 

ایشالا ڪه همگے وقتی میریـב مـבرسه برا  ڪارنامه هاتوטּ با استرس شـב یـב و بریـב בاخل و با آرامش شـבیـב بیاین بیرونچشمک

ایششششششششلا

خـבا از בهنم بشنوهنیشخند

/ 1 نظر / 25 بازدید