چیزے که حیـــــ ـــــــآتم رآ رقم مے زننـב

 

 

چیزے בر ڪــــ ـــلآمم نیستــ

جز בوستت בآرم هآیے

ڪــہ وآژه نیستنـב

مثل בم בر پے  بآز בم

حیـــــ ـــــــآتم رآ رقم مے زننـב

/ 0 نظر / 26 بازدید