دیوار تنهایی

 

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید

نـه بـرای ایـنـکه دیـگران را از خـودت دور کنــی

بلکه برای اینکه ببینی

بــرای چــه کـســـانـی اهـــمـــیــت داری  کــه ایــن دیــوار را بــشــکنـنـد

/ 2 نظر / 29 بازدید
مریم

برای من از زمین تا کره ماه اهمیت داره[چشمک]

مریم

میگویند شیشه احساس ندارد نمیگوید نمیخندد دوستت نمیدارد ولی انگاه که رویش نوشتم دوستت دارم آرام آرام گریست[قلب]