کامپیوتر

یعنی لامصــب هیچی بدتر از این نیست که کامپیوترو خاموش کنی ...

چراغو خاموش کنی بری تو تختت زیر پتوی گرم نرم با نهایت لذت ...خمیازه

بعد ببینی هنوز کامپیوتر خاموش نشده !!!

با هزار زور بلند شی

مانیتورو روشن کنی ببینی چرا خاموش نشده

همون موقع خاموش بشهکلافهعصبانی

/ 2 نظر / 4 بازدید
عسل

وای دقیقا...[قهر]