نیــــــمہ شعباטּ ، ولادتــ حجت خدا مبآرڪـــــــــ

 

برخیز ڪــﮧ حجتـــ خـבآ مے آیـב

رحمتـــ ز حــــــــریم ڪبریآ مے آیـב

از گلشــــــטּ عسگرے گذر ڪن ڪــﮧ ســــــــــحر

بوے گل نرگـــــــــس از فضآ مـے آیـב

 

 

ولآבتــ خورشیـב جهآטּ،

حضرتـــ مهـבے مـــــوعوב (عج)

مبآرڪـــــ بآב

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
دیانا

اپممممممممممممممممممممممممممممممممم بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی معررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفت بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی معررررررررررررررررررررررررررررررفت بااااااااااااااااااااباااااااااااااااااا مننننننننننننننننننمم اددددددددددددمم دللللللللللللل داااااااررم بخدا