همــــه دنیـــآی یـکــــ نفــــر بآشــی

کل دنیـــآ رآ هـــم کـــه دآشتــه بآشــی . . .

بــآز هــــم دلتــــ میخــوآهــــد . . .

بعضــی وقتهــــآ . . .

فقـــط بـعـضــی وقتهـــآ . . .

بـــرآی یـکــــ لحظــــه هـــم کـــه شـــده . . .

همــــه دنیـــآی یـکــــ نفــــر بآشــی. . .

/ 1 نظر / 42 بازدید
محدثه

عالی بود:)))))))))))))