# جمللات_عاشقانه

نمی بخشم!

✍ ✖ﺩﻭ ﻧَﻔـــَــﺮﻭ✖ ✌   ﻫﯿــــﭽْﻮَﻗــــﺖ ﻧَﻤﯿـــــﯿﺒﺨﺸﻤــــ      ﺍﻭﻧـــــﯽ ﮐـــــﻪ ﭘُﺸـــﺘـِـ ﺳَــــﺮﻡ ﺣَﺮﻓـــ ﺯﺩ      و ﺍﻭﻧــــﯽ ﮐــــﻪ ⇦ﺣَﺮﻓـــﺸـــﻮ⇨ ﺑـــﺎﻭﺭ ﮐـــﺮﺩ
/ 2 نظر / 22 بازدید

ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآن

   لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ " هَمـیـن کــِ تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛ ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآنـَم ........!! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

בلَم ڪَــــــــــمـے פֿـــُــבآ میخواב

    בلَم ڪَــــــــــمـے פֿـــُــבآ میخواב… ڪَمے سُـڪـــــــــــوت… ڪَمے בل بُریـבטּ میخواב… ڪَمے اَشــــڪ… ڪَمے بُهت…   ڪَمے آغوشِ آسمآنے ڪَمے בور شُـבטּ از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید