# عکس_عاشقانه

ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآن

   لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ " هَمـیـن کــِ تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛ ثــروتـمـــنـבتــرین انـســـآنـَم ........!! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

בلَم ڪَــــــــــمـے פֿـــُــבآ میخواב

    בلَم ڪَــــــــــمـے פֿـــُــבآ میخواב… ڪَمے سُـڪـــــــــــوت… ڪَمے בل بُریـבטּ میخواב… ڪَمے اَشــــڪ… ڪَمے بُهت…   ڪَمے آغوشِ آسمآنے ڪَمے בور شُـבטּ از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید

این منم کہ دوستــــــــــت دارم

      خستہ ام از تو نوشتنکمے  از خوב مے  نویســـــماین  منم کہ בوωــتــــــــــت دآرم                                                                            تقدیم به دیانا
/ 15 نظر / 43 بازدید