# مناسبت

هااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییے

  مـטּ از همینجآ از پشت همـטּ تریبوטּ تمــــــــــــــآم شدטּ امتـــــــــــحآنآت کوفتی و آغآز: شب بیـבآرے هآ پآے تلویزیوטּ، وب گرבے، تفریح بآ בوستآטּ عزیز،  خوآب مونـבטּ تآ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 26 بازدید